Km 1415/16 - termin licytacji: 6 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SR1S/00019268/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2017 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 1 w sali X odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr działki 285 wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość przysługujących dłużnikom Wiesławie Gawron i Stanisławowi Gawron położonej: 98-200 Sieradz ul. Broniewskiego 13C, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00019268/6.

Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 285 o powierzchni 0,0050 ha - o kształcie prostokąta w całości zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym. Uzbrojenie sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
Budynek o powierzchni użytkowej 66 m2, murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie szeregowej - trzeci od prawej strony. Budynek składa się z części handlowej i mieszkalnej, dwoma ścianami połączony z sąsiednimi budynkami. Budynek stoi pusty. Nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste do dnia 18 października 2089 r.

Suma oszacowania wynosi 260.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 173.533,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 58 10204564 2015 0000 2014 1516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.