Km 1829/14 - termin licytacji: 10 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SR1S/00005268/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2017 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1 w sali XI odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej nr działki 744 położonej w m. Chojne gm. Sieradz, należącej do dłużnika Jana Kałuziaka dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SR1S/00005268/5.

Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 744 o powierzchni 0,3100 ha - o kształcie prostokąta o szerokości 16 m i długości 19,4 m, teren płaski, niezmeliorowany. Klasa użytków: R IVb, R V.

Suma oszacowania wynosi 8.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki ww. ustaw.