Kmp 92/15 - termin licytacji: 6 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SR1S/00066671/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 października 2017 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1 w sali X odbędzie się pierwsza licytacja udziału wielkości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonego 98-200 Sieradz, ul. Wincentego Wnuka 10 m. 15, należącego do dłużnika Rafała Tokarskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00066671/8.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni 60,92 m2 znajduje się na I piętrze bloku zlokalizowanego w centralnej części miasta Sieradza - osiedle Klonowa. Mieszkanie z balkonem, składa się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz przedpokoju. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z miejskiej sieci gazowej, lokal posiada wodomierze oraz gniazda telewizji kablowej.

Suma oszacowania udziału wielkości 1/2 wynosi 75.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56.850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 48 10204564 2015 0000 3000 9215 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.