Km 349/15 - termin licytacji: 20 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SR1S/00040873/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2017 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 1 w sali X odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej nr działek 321 i 325 położonej w m. Rossoszyca gm. Warta, należącej do dłużników Doroty Kubiak i Andrzeja Kubiaka, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00040873/6.

Opis nieruchomości:
Działka nr ewid. 321 - o powierzchni 0,0900 ha, kształt prostokąta o szerokości 26 m, teren płaski porośnięty samosiejką akacji oraz sosny. Teren nierówny gliniasty. Dojazd utwardzoną drogą ul. Parkową, około 300 m do drogi asfaltowej na Wartę. Klasa użytków: R VI.
Suma oszacowania wynosi 12.850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.566,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.285,00 zł.

Działka nr ewid. 325 - o powierzchni 0,0200 ha, kształt prostokąta o szerokości 12 m, działka ogrodzona płotem częściowo drewnianym częściowo betonowym z metalową bramą. Dojazd utwardzoną drogą ul. Parkową, około 300 m do drogi asfaltowej na Wartę. Klasa użytków: R VI.
Suma oszacowania wynosi 3.140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.093,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 314,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00  do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.