Km 818/16 - termin licytacji: 26 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2017 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 1 w sali X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość położonej w Sieradzu przy ul. Targowej 1C, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach SR1S/00028501/8, SR1S/00028502/5, SR1S/00035480/6, SR1S/00041621/2 i SR1S/00041622/9. Prawo przysługuje Jarosławowi Landos i Kornelii Balińskiej-Landos, każdemu w udziale wielkości 1/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,0182 ha oznaczona nr działek: 52/2 (o pow. 0,0036 ha - SR1S/00028501/8), 52/3 (o pow. 0,0036 ha - SR1S/00028502/5), 52/9 (o pow. 0,0017 ha - SR1S/00035480/6), 52/14 (o pow. 0,0050 ha - SR1S/00041621/2), 52/15 (o pow. 0,0043 ha - SR1S/00041622/9). Działki stanowią jedną całość gospodarczą. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Sieradz.
W centralnym punkcie działki zlokalizowany jest budynek handlowo-usługowy z częścią mieszkalną, który na podstawie decyzji Urzędu Miasta w 2000 r. przekształcono w budynek mieszkalny z częścią biurową. Działki uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i energetyczną. Przed budynkiem znajduje się parking utwardzony kostką betonową. Część nawierzchni utwardzona betonem.
Budynek murowany o dwóch kondygnacjach, niepodpiwniczony, składa się z części biurowej i mieszkalnej, jedną ścianą połączony jest z sąsiednim budynkiem, o powierzchni użytkowej 263 m2 - w tym mieszkalna 194 m2 i usługowa 69 m2.

Suma oszacowania wynosi 251 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 925,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 12 10204564 2015 0000 2008 1816 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.